لکه بر SO200

SO200

با ساختار سولونت چربی لکه و سایر الودگیها سریعا از بین برده و بعد  خشک شدن  لکه بجا نمیگذارد با پیستوله الکتریکی بر روی سطوح لکه شده پاشیده میشود.محل مورد استفاده باید کاملا تهویه باشد.