چربگیرفسفاته توام اهن(MSN)

    چربگیر فسفاته توام اهن(MSN)

    در اماده سازی قطعه برای رنگ کاری  در نبود  شرایط حالتهای اسپری و غوطه وری مورد استفاده قرار میگیرد.

    جایگزین مناسب برای محصولات همچون تینر بنزین …میباشد.کیفیت امنیت کاری و تاثیرات محیط زیستی و اقتصادی فوق العاده برتری برای محصولات ذکر شده دارد.

    ارگانیک بوده برای انسان و زیست محیط اسیب نمیرساند

    اتش زا نمیباشد