چربگیر فسفاته توام اهن MSN250

    چربگیر فسفاته توام اهن MSN250

     

    در یک مرحله عملیات چربگیری و فسفاته انجام میگیرد

    ارگانیک بوده

    بی خطر برای انسان و زیست محیط میباشد