SWT850

    SWT850

    حل کننده و از بین برنده زنگ و رسوبات و سیلیس از سطح فلزات میباشد.بی بو و بدون گاز و فاقد اسیدهای معدنی میباشد.به میزان کمی روغن و چربی را از بین میبرد.فلزات را سیاه نمکند و دارای خوردگی حداقلی و ناچیز میباشد بطور متوسط۱/۵الی ۱/۲۵بصورت غوطه وری و پاک کردن مورد استفاده قرار میگیرد