رنگبر اسیدی

پاک کننده رنگ تر و رنگ پودری

هرگونه رنگ را پاک میکند و حتی مناسب برای پاک کردن رنگ اشیاء به اشتباه رنگ شده میباشد.

رنگ های قدیمی نیز توسط این رنگ پاک میشوند.