محلول پروتکتر مخصوص سیستمهای گرمایشی STER

محلول پروتکتر مخصوص سیستمهای گرمایشی STER

1:جلوگیری از اکسیداسیون اهن
۲:جلوگیری از اکسیداسیون الومنیوم با افزایش phاب سیستم
۳جلوگیری از خورندگی کلر
۴:جلوگیری از تولید هیدروژن
۵:جلوگیری از رشد جلبک ها و باکتریها و مانع بو بعد سیستم

6: کاهش هزینه ها از طیق افزایش عمر قطعات سیستمهای گرمایشی(پکیچ و رادیاتور)